Ochrana osobných údajov

Za predpokladu, že označíte kolónku „Súhlasím so spracúvaním osobných údajov“ tak ako dotknutá osoba udeľujete súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, a to v nasledujúcom rozsahu:

 

Rozsah spracúvania osobných údajov:

Ako dotknutá osoba poskytujem svoje osobné údaje prostredníctvom svojho životopisu, dotazníka alebo iným spôsobom (napr. vyplnením elektronického formulára).

 

Prevádzkovateľ je oprávnený v takom prípade spracúvať predovšetkým nasledovné osobné údaje (v závislosti od toho, ktoré osobné údaje uvediete vo formulári, resp. v inom dokumente, ako je napr. životopis):

 

meno, priezvisko a titul,

dátum narodenia a adresa trvalého bydliska,

adresa prechodného bydliska (pokiaľ existuje),

dosiahnuté vzdelanie a prax,

nadobudnutá prax (informácie o predchádzajúcich zamestnávateľoch, pracovné pozície, na ktorých som pracoval, dĺžka zamestnania),

informácie o tom na výkon akých činností mám oprávnenie (preukaz na VZV, zváračský preukaz a pod.)

telefónne číslo a adresa elektronickej pošty,

ostatné údaje, ktoré som uviedol v dotazníku, resp. v životopise, napr. fotografia

(ďalej len ako „osobné údaje“).

 

Účel spracúvania osobných údajov:

Vyhľadávanie a ponúkanie rôznych pracovných pozícií pre dotknutú osobu.

 

Totožnosť Prevádzkovateľa osobných údajov:

Manuvia, a. s. so sídlom: Plynárenská 7/A, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 09, Slovenská republika, IČO: 44 400 926 podnikajúca na území Českej republiky prostredníctvom Manuvia, a. s., organizačná zložka, so sídlom: Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava, Česká republika, IČ: 01734920, ako hlavný prevádzkovateľ, a ostatné aktívne spoločnosti, ktoré sú súčasťou skupiny Manuvia, ako vedľajší prevádzkovatelia, ktorých presný zoznam je uvedený v „Informáciách pre dotknutú osobu, ktorou je záujemca o zamestnanie“ v odseku označenom ako „Totožnosť prevádzkovateľa“. Hlavný prevádzkovateľ a vedľajší prevádzkovatelia spoločne tvoria Spoločných prevádzkovateľov v zmysle článku 26 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

 

Doba uchovávania osobných údajov:

60 mesiacov

 

Právo kedykoľvek odvolať súhlas:

 

Súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov vychádzajúcu zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Za účelom odvolania súhlasu môžete využiť elektronický formulár dostupný na internetovej stránke: https://www.manuvia.com/cz/odvolani-souhlasu/

Odvolať Váš súhlas môžete tiež formou e-mailovej správy adresovanej na e-mailovú adresu našej spoločnosti: info@manuvia.com. V rámci e-mailovej správy musíte uviesť Vaše identifikačné údaje, aby sme vedeli, kto má záujem odvolať svoj súhlas, a zároveň v rámci správy musíte uviesť text, z ktorého vyplýva, že máte záujem odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov (napr. „Ja, Jozef Horvát, nar. 32.12.1898, odvolávam svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý som udelil Vašej spoločnosti.“).

Odvolať Váš súhlas môžete tiež formou poštovej zásielky odoslanej na adresu sídla našej spoločnosti, t. j. Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava, Česká republika. V liste musíte čitateľne uviesť Vaše identifikačné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia), aby sme vedeli, kto má záujem odvolať svoj súhlas, a zároveň musíte v liste uviesť text, z ktorého vyplýva, že máte záujem odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov (napr. „Ja, Jozef Horváth, nar. 32.12.1898, odvolávam svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý som udelil Vašej spoločnosti.“). Taktiež je vhodné dané odvolanie vlastnoručne podpísať.

Odvolať Váš súhlas môžete tiež osobne, a to na akejkoľvek pobočke našej spoločnosti, prípadne prostredníctvom nášho callcentra (kontaktné údaje callcentra, ako i zoznam a adresy pobočiek nájdete na našom webe https://manuvia.cz/).

Naša spoločnosť Vás, ako dotknutú osobu, môže po doručení odvolania súhlasu (predovšetkým v prípade odvolania súhlasu prostredníctvom e-mailovej správy alebo vyplnením elektronického formulára) kontaktovať (napr. telefonicky) za účelom kontroly, že odvolanie súhlasu vytvorila a vykonala Vaša osoba.

Detailnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov, o právach dotknutých osôb alebo príjemcov, respektíve kategóriách príjemcov osobných údajov, sú uvedené nižšie v časti „Informácie pre dotknutú osobu, ktorou je záujemca o zamestnanie“.

 

Informácie pre dotknutú osobu, ktorou je záujemca o zamestnanie

Vážená dotknutá osoba, t. j. osoba, od ktorej spracúvame osobné údaje.

 

Týmto Vám poskytujeme základné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, a tiež o Vašich právach spojených so spracúvaním Vašich osobných údajov.

 

Výklad pojmov:

 

Príjemca – Príjemcom osobných údajov je akýkoľvek subjekt, ktorému naša spoločnosť Vaše osobné údaje poskytne,

t. j. v podstate akákoľvek osoba, ktorá bude mať prostredníctvom našej spoločnosti prístup k Vašim osobným údajom.

 

Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov – Zodpovednou osobou na ochranu osobných údajov je osoba, ktorá dozerá na ochranu osobných údajov u jednotlivých dotknutých osôb (t. j. i Vašich osobných údajov) v spoločnosti, ktorá spracúva Vaše osobné údaje. Zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov môžete ako dotknutá osoba kontaktovať so všetkými otázkami, ktoré sa týkajú spracúvania Vašich osobných údajov a uplatňovania Vašich práv vyplývajúcich z nariadenia na ochranu osobných údajov. Vaše práva vyplývajúce z nariadenia na ochranu osobných údajov sú bližšie popísané nižšie.

 

Profilovanie – Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby. Výsledkom profilovania sú predovšetkým analýzy alebo predvídanie aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

 

V podstate je to spôsob spracúvania osobných údajov, na základe ktorého sa spracúvané osobné údaje použijú na vytvorenie profilu dotknutej osoby, pomocou ktorej je možné predvídať správanie alebo osobné preferencie dotknutej osoby.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie – Automatizované individuálne rozhodovanie je spôsob, kedy o právach a povinnostiach dotknutých osôb rozhoduje určitý počítačový program, teda v podstate cesta k rozhodovaniu bez ľudského faktoru, resp. ľudský faktor iba nastaví pravidlá, na základe ktorých naprogramovaný počítačový program následne vykonáva rozhodnutia.

 

Právny základ – Právnym základom spracúvania je zákonný dôvod, na základe ktorého je naša spoločnosť ako prevádzkovateľ oprávnená spracúvať Vaše osobné údaje.

 

Totožnosť prevádzkovateľa:

 

Prevádzkovateľom, t. j. spoločnosťou, ktorá spracúva Vaše osobné údaje sú spoloční prevádzkovatelia v zmysle článku 26 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“).

 

Hlavným prevádzkovateľom, je slovenská spoločnosť Manuvia, a. s. so sídlom: Plynárenská 7/A, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 09, Slovenská republika, IČO: 44 400 926 podnikajúca na území Českej republiky prostredníctvom Manuvia, a. s., organizačná zložka, so sídlom: Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava, Česká republika, IČ: 01734920. Vedľajšími prevádzkovateľmi sú ostatné aktívne spoločnosti, ktoré sú súčasťou skupiny Manuvia; ku dňu vyhotovenia týchto informácií sú to nasledovné spoločnosti:

 

Názov spoločnosti (obchodná firma):     Sídlo:     IČ:

Manuvia Slovakia s. r. o.               Vysoká nad Kysucou 524, Vysoká nad Kysucou 023 55    47 592 788

Manuvia Jobliner Staffing, s. r. o.              Staromestská 3, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 03    47 045 574

Manuvia Jobliner, s. r. o.              Staromestská 3, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 03    47 592 761

Manuvia Expert Recruitment SK, s. r. o. Staromestská 3, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 03    47 325 216

Manuvia People SK s. r. o.            Staromestská 3, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 03    47 425 181

EDYMAX Personal Management a. s.      Staromestská 3, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 03    36 265 403

EDYMAX Flexibility s. r. o.            Staromestská 3, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 03    43 799 752

EDYMAX Europe s. r. o. Hurbanova 21, Bardejov 085 01 44 498 152

PERSONEL EFEKT, s. r. o.               Slovenská 69, Prešov 080 01       36 448 508

Manuvia ASU Job s. r. o.               Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava            29450829

Manuvia Bonjob s. r. o. Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava            29452198

Solveo s. r. o.     Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava            29455006

PROMET JOBS s. r. o.      Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava            25841831

PROMET WORKS s. r. o. Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava            05928737

Manuvia Job s. r. o.         Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava            29455022

Manuvia Expert Recruitment CZ, s. r. o. Revoluční 655/1, Staré Město, 110 00 Praha 1    04258282

Manuvia People CZ a. s. Ocelářská 1354/35, Praha 9 – Libeň, 19000          28385225

Manuvia BestWork s. r. o.            Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava            08280746

Manuvia DreamJob s. r. o.           Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava            08280983

Manuvia FairJob s. r. o. Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava            07728824

EDYMAX Personal Management SE         Ocelářská 1354/35, Praha 9 – Libeň, 19000          01570757

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

 

Prevádzkovateľa môžete kontaktovať, prostredníctvom hlavného prevádzkovateľa, písomne, a to buď formou listovej zásielky odoslanej na adresu sídla českého odštepného závodu spoločnosti, t. j. Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava, Česká republika, alebo formou e-mailovej správy adresovanej na e-mailovú adresu: info@manuvia.com.

 

Aktuálne kontaktné údaje nájdete vždy na internetovej stránke https://manuvia.cz/ochrana-osobnich-udaju/ v sekcii pre uchádzačov o zamestnanie.

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov:

 

Prevádzkovateľ v zmysle Nariadenia GDPR nie je povinný vymenovať zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov.

 

Úlohy obdobné funkcii zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov vykonáva v skupine Manuvia, právne oddelenie spoločnosti Manuvia, a. s. so sídlom: Plynárenská 7/A, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 09, Slovenská republika, IČO: 44 400 926 podnikajúca na území Českej republiky prostredníctvom Manuvia, a. s., organizačná zložka, so sídlom: Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava, Česká republika, IČ: 01734920. Právne oddelenie spoločnosti Manuvia, a. s. môžete kontaktovať písomne, a to buď formou poštovej zásielky odoslanej na adresu: Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava, Česká republika, s tým, že uvediete, že zásielka je určená pre Zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov, alebo formou e-mailovej správy adresovanej na e-mailovú adresu: zodpovedna.osoba@manuvia.com

 

Aktuálne kontaktné údaje nájdete vždy na internetovej stránke https://manuvia.cz/ochrana-osobnich-udaju/ v sekcii pre uchádzačov o zamestnanie.

 

Účely spracúvania, pre ktoré sú osobné údaje určené:

 

Vyhľadávanie a ponúkanie rôznych pracovných pozícií pre dotknutú osobu

 

Právny základ spracúvania:

 

Vaše osobné údaje spracúvame na základe nasledujúcich právnych základov:

 

súhlas dotknutej osoby, t. j. Vaše osobné údaje spracúvame so súhlasom, ktorý ste udelili našej spoločnosti ako prevádzkovateľovi

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

 

Kategóriami príjemcov sú predovšetkým:

 

obchodní partneri prevádzkovateľa, ktorí vyhľadávajú pracovné sily, t. j. z Vášho pohľadu dotknutej osoby ide o potenciálnych zamestnávateľov alebo používateľov

Aktuálny zoznam príjemcov, resp. kategórie príjemcov sú zverejnené na internetovej stránke https://manuvia.cz/ochrana-osobnich-udaju/ v sekcii pre uchádzačov o zamestnanie.

 

Informácie o tom, či naša spoločnosť zamýšľa preniesť Vaše osobné údaje do tretích krajín alebo do medzinárodnej organizácie:

 

Naša spoločnosť nezamýšľa prenášať Vaše osobné údaje do tretích krajín (t. j. do krajín, ktoré nie sú v Európskej únii) alebo do medzinárodnej organizácie.

 

Doba uchovávania osobných údajov:

 

60 mesiacov

 

Informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, a tiež možné následky neposkytnutie takých údajov:

 

Ako dotknutá osoba nie ste povinný poskytnúť nám svoje osobné údaje, avšak nakoľko je účelom spracúvania Vašich osobných údajov predovšetkým poskytovanie pracovných ponúk pre Vašu osobu, tak bez poskytnutia Vašich údajov by nebola naša spoločnosť reálne schopná splniť tento účel, a teda by Vám neponúkla žiadnu pracovnú ponuku.

 

Informácia o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania + informácia o použitom postupe, význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania pre dotknutú osobu:

 

Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ nevyužíva Vaše osobné údaje na profilovanie. Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie.

 

Vaše práva ako dotknutej osoby súvisiace s ochranou osobných údajov: Právo na prístup k osobným údajom; Právo na opravu osobných údajov; Právo na vymazanie osobných údajov („právo byť zabudnutý“); Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov; Právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov; Právo na prenositeľnosť osobných údajov; Právo kedykoľvek odvolať súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania pred dátumom odvolania súhlasu; Právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

 

Konkrétne informácie čo je obsahom jednotlivých práv a prípadne ako ich uplatniť je uvedené nižšie v časti „Vaše práva ako dotknutej osoby súvisiace s ochranou osobných údajov“.

 

Vaše práva ako dotknutej osoby súvisiace s ochranou osobných údajov

Právo na prístup k osobným údajom:

Ako dotknutá osoba máte právo získať od prevádzkovateľa (t. j. našej spoločnosti) potvrdenie o tom, ako spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.

Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, ktoré o Vašej osobe spracúvame a zároveň máte právo na to, aby sme Vám poskytli nasledujúce informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov našou spoločnosťou:

informáciu o tom, za akým účelom Vaše osobné údaje spracúvame,

informáciu o tom, aké kategórie osobných údajov spracúvame o Vašej osobe,

informáciu o príjemcoch, prípadne aspoň kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú Vaše osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia tretích krajín, prípadne príjemcovia, ktorými sú medzinárodné organizácie,

pokiaľ je to možné, tak informáciu o predpokladanej dobe uchovania Vašich osobných údajov alebo, pokiaľ to nie je možné, tak informáciu o kritériách na jej určenie,

informáciu o tom, že máte právo od prevádzkovateľa (t. j. našej spoločnosti) požadovať opravu Vašich osobných údajov alebo požadovať ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo, že máte právo vzniesť námietku proti takému spracúvaniu,

informáciu o tom, že máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

informáciu o tom, že pokiaľ sme Vaše osobné údaje nezískali priamo od Vás, máte právo

na získanie akýchkoľvek dostupných informácií, pokiaľ ide o ich zdroj,

informáciu o tom, že pri rozhodovaní využívame, prípadne nevyužívame automatizované rozhodovanie vrátane profilovania, a pokiaľ využívame automatizovaný spôsob rozhodovania, tak máte právo na to, aby sme Vám poskytli aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania.

Pokiaľ by sme Vaše osobné údaje prenášali do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, máte právo ako dotknutá osoba byť informovaný o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu (t. j. o tom, akým spôsobom je zabezpečená ochrana Vašich osobných údajov v tretích krajinách).

Ako prevádzkovateľ je naša spoločnosť povinná Vám poskytnúť kópiu Vašich osobných údajov, ktoré o Vašej osobe spracúvame. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré ako dotknutá osoba požiadate, je naša spoločnosť oprávnená ako prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Pokiaľ ako dotknutá osoba podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám poskytneme prostredníctvom e-mailovej správy (na e-mailovú adresu uvedenú vo Vašej žiadosti), pokiaľ ako dotknutá osoba nepožiadate o iný spôsob.

Právo na opravu osobných údajov:

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby naša spoločnosť ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravila Vaše nesprávne osobné údaje. S ohľadom na účely spracúvania máte právo ako dotknutá osoba na doplnenie Vašich neúplných osobných údajov, a to i prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Ako prevádzkovateľ má naša spoločnosť povinnosť oznámiť každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu osobných údajov, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo to nevyžaduje neprimerané úsilie. V prípade, že o to ako dotknutá osoba požiadate, poskytne Vám naša spoločnosť ako prevádzkovateľ informáciu o príjemcoch, ktorých je naša spoločnosť povinná informovať.

Právo na vymazanie osobných údajov („právo byť zabudnutý“):

Ako dotknutá osoba máte právo dosiahnuť v našej spoločnosti ako prevádzkovateľa, aby boli Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazané. Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ je povinná bez zbytočného odkladu vymazať Vaše osobné údaje, pokiaľ je splnený niektorý z týchto dôvodov:

Vaše osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré sme ich získavali alebo inak spracúvali,

ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva na právnom základe Vášho súhlasu a ako dotknutá osoba odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a zároveň už neexistuje iný právny základ pre spracúvanie Vašich osobných údajov,

využijete ako dotknutá osoba Vaše právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov uvedené v bode 5,

Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

Vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť vyplývajúca z právnych predpisov EÚ, prípadne právnych predpisov SR,

osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti, pričom sú spracúvané osobné údaje dieťaťa.

V prípade, že by naša spoločnosť ako prevádzkovateľ zverejnila Vaše osobné údaje a máme povinnosť vymazať Vaše osobné údaje, informujeme prevádzkovateľa, ktorý vykonáva spracúvanie Vašich osobných údajov, že ako dotknutá osoba žiadate, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópie a repliky. Tieto kroky podnikneme so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady formou vhodných opatrení vrátane technických opatrení.

Ako prevádzkovateľ má naša spoločnosť povinnosť oznámiť každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každé vymazanie osobných údajov, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo to nevyžaduje neprimerané úsilie. V prípade, že o to ako dotknutá osoba požiadate, poskytne Vám naša spoločnosť ako prevádzkovateľ informáciu o príjemcoch, ktorých je naša spoločnosť povinná informovať.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby naša spoločnosť ako prevádzkovateľ obmedzila spracúvanie osobných údajov za predpokladu, že ide o jeden z týchto prípadov:

pokiaľ ako dotknutá osoba napadnete správnosť Vašich osobných údajov, máte právo na to, aby bolo obmedzené spracúvanie Vašich osobných údajov počas obdobia, ktoré našej spoločnosti ako prevádzkovateľovi umožní overiť správnosť Vašich osobných údajov,

pokiaľ je spracúvanie Vašich osobných údajov protizákonné a Vy ako dotknutá osoba namietate proti vymazaniu Vašich osobných údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia,

pokiaľ naša spoločnosť ako prevádzkovateľ už Vaše osobné údaje nepotrebuje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy ako dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov,

pokiaľ ako dotknutá osoba namietate voči automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania, ktoré môže naša spoločnosť ako prevádzkovateľ využívať pri spracúvaní Vašich osobných údajov, máte právo na to, aby bolo obmedzené spracúvanie Vašich osobných údajov počas doby, ktorá našej spoločnosti ako prevádzkovateľovi umožní overiť, či sú oprávnené dôvody našej spoločnosti ako prevádzkovateľa dostatočné na tento spôsob spracúvania osobných údajov.

Počas obdobia, v ktorom naša spoločnosť ako prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, je naša spoločnosť oprávnená ako prevádzkovateľ Vaše osobné údaje len uchovávať. Akékoľvek iné spracovateľské operácie je naša spoločnosť ako prevádzkovateľ oprávnená vykonať len:

za predpokladu, že na to udelíte súhlas,

je to potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,

je to potrebné na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby,

je to potrebné z dôvodu dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo Českej republiky.

Pred tým, než bude obmedzenie spracúvania zrušené, je naša spoločnosť ako prevádzkovateľ povinná Vás o tejto skutočnosti informovať.

Ako prevádzkovateľ má naša spoločnosť povinnosť oznámiť každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každé obmedzenie spracúvania, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo to nevyžaduje neprimerané úsilie. V prípade, že o to ako dotknutá osoba požiadate, poskytne Vám naša spoločnosť ako prevádzkovateľ informáciu o príjemcoch, ktorých je naša spoločnosť povinná informovať.

Právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov:

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek podať námietku z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na nasledujúcom právnom základe:

pokiaľ je spracúvanie Vašich osobných údajov nevyhnutné pre splnenie úlohu vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

pokiaľ je spracúvanie Vašich osobných údajov nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana.

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať voči profilovaniu vykonávanému na základe právnych základov uvedenom v predchádzajúcej vete. Po uplatnení Vášho práva podať námietku v súlade s týmto bodom, nesmie naša spoločnosť ako prevádzkovateľ ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ naša spoločnosť nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody pre spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo naša spoločnosť nepreukáže, že dôvodom spracúvania je preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Taktiež máte právo ako dotknutá osoba podať námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané na účely priameho marketingu, a taktiež máte právo namietať voči profilovaniu v rozsahu, ktorý súvisí s priamym marketingom. Po uplatnení Vášho práva namietať v súlade s týmto bodom nesmie naša spoločnosť ako prevádzkovateľ ďalej spracúvať Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu.

Ako dotknutá osoba máte právo uplatňovať svoje právo vzniesť námietku automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

Právo na prenositeľnosť osobných údajov:

Ako dotknutá osoba máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli našej spoločnosti ako prevádzkovateľovi. Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ má povinnosť Vám poskytnúť tieto údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Taktiež ako dotknutá osoba máte právo požadovať, aby naša spoločnosť preniesla Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi.

Naša spoločnosť je povinná preniesť Vaše osobné údaje za predpokladu, že spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva naša spoločnosť automatizovanými prostriedkami (t. j. napr., že máme Vaše údaje v našej internej počítačovej databáze) a zároveň, že Vaše osobné údaje naša spoločnosť spracúva na jednom z nasledujúcich právnych základov:

na základe Vášho súhlasu,

alebo naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje na základe toho, že je medzi Vami ako dotknutou osobou a našou spoločnosťou uzatvorená zmluva, pri plnení ktorej je nevyhnutné, aby sme spracúvali Vaše osobné údaje (napr. Zmluva o sprostredkovaní zamestnania, kedy z dôvodu hľadania vhodnej práce pre Vás, musíme spracúvať niektoré Vaše osobné údaje).

Pri uplatňovaní svojho práva na prenositeľnosť Vašich osobných údajov máte právo na to, aby bol prenos Vašich osobných údajov vykonaný priamo od našej spoločnosti k druhému prevádzkovateľovi za predpokladu, že je to technicky možné.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania pred dátumom odvolania súhlasu:

Pokiaľ naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje na právnom základe, ktorým je Váš súhlas,

našej spoločnosti ste poskytli buď písomne na papieri, alebo elektronicky (napr. vyplnením formulára na internete) vyhlásenie, že súhlasíte so spracúvaním Vašich osobných údajov našou spoločnosťou, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov vychádzajúceho

zo súhlasu pred jeho odvolaním. Ako prevádzkovateľ je naša spoločnosť povinná zabezpečiť, aby odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov bolo z Vašej strany ako dotknutej osoby aspoň tak jednoduché, ako jeho poskytnutie.

Za účelom odvolania súhlasu môžete využiť elektronický formulár dostupný na internetovej stránke: https://www.manuvia.com/cz/odvolani-souhlasu/.

Odvolať Váš súhlas môžete tiež formou e-mailovej správy adresovanej na e-mailovú adresu našej spoločnosti, ktorá je uvedená v časti „Kontaktné údaje (hlavného) prevádzkovateľa“. V rámci e-mailovej správy musíte uviesť Vaše identifikačné údaje, aby sme vedeli, kto má záujem odvolať svoj súhlas, a zároveň v rámci správy musíte uviesť text, z ktorého vyplýva, že máte záujem odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov (napr. „Ja, Jozef Horvát, nar. 32.12.1898, odvolávam svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý som udelil Vašej spoločnosti.“).

Odvolať Váš súhlas môžete tiež formou poštovej zásielky odoslanej na adresu sídla hlavného prevádzkovateľa. V liste musíte čitateľne uviesť Vaše identifikačné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia), aby sme vedeli, kto má záujem odvolať svoj súhlas, a zároveň musíte v liste uviesť text, z ktorého vyplýva, že máte záujem odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov (napr. „Ja, Jozef Horváth, nar. 32.12.1898, odvolávam svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý som udelil Vašej spoločnosti.“). Taktiež je vhodné dané odvolanie vlastnoručne podpísať.

Odvolať Váš súhlas môžete tiež osobne, a to na akejkoľvek pobočke našej spoločnosti, prípadne prostredníctvom nášho callcentra (kontaktné údaje callcentra, ako i zoznam a adresy pobočiek nájdete na našom webe https://manuvia.cz/).

Naša spoločnosť Vás, ako dotknutú osobu, môže po doručení odvolania súhlasu (predovšetkým v prípade odvolania súhlasu prostredníctvom e-mailovej správy alebo vyplnením elektronického formulára) kontaktovať (napr. telefonicky) za účelom kontroly, že odvolanie súhlasu vytvorila a vykonala Vaša osoba.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu:

V prípade, že máte akékoľvek pochybnosti pri spracúvaní Vašich osobných údajov, máte ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. štátnemu orgánu, ktorý vykonáva dozor nad správnym a zákonným spracúvaním osobných údajov od dotknutej osoby.

Na Slovensku je dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom:

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, IČO: 36064220.

Príslušné kontaktné údaje na Úrad pre ochranu osobných údajov nájdete na internetových stránkach: https://www.uoou.cz/vismo/o_utvar.asp?id_u=10

Ďalšie užitočné informácie týkajúce sa práv dotknutej osoby nájdete na nasledovnom odkaze: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaju/d-27276